مقالات
الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
نادره جلالی، نـیشابور،یـکی از چهار شهر بزرگ خراسان،در طول تاریخ همواره حوادث گوناگونی را به چشم دیده و فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده است.بنای‌ اصلی این شهر را به شاهپور بابکان نسبت می‌دهند. مشهور است شاهپور در خـراسان پادشاهی تورانی به نام پهلیزک(پالزهاک،پالچیهاک)را شکست داد و کشت و در آن مکان شهر نیوه شاهپور‌(کار‌ نیک)را بنیان نهاد.چون دگرباره آسیب ف... »ادامه
+ شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۳
تاریخ نیشابور
اکرم صفایی، به دلیـل موقعیت ممتاز و درخشان نیشابور در شرق مملکت‌ اسلامی در طی‌ سده‌های نخست هجری و نقش‌ مـحوری‌ این‌ شهر در تحولات سـیاسی،اجـتماعی،اقتصادی و فرهنگی منطقه، چندان خلاف انتظار نمی‌نماید که در اکثر منابع این دوره،نام‌ و نشانی از آن بیابیم.منابعی که در آنها از نیشابور سخن‌ به میان آمده قابل تقسیم‌ به چهار دستهء عمده‌اند اما از آنجا کـه حوزهء بحث این... »ادامه
+ آدینه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۹
آینده پژوهی در تاریخ؛ Futurology in history
مهدی احمدی اختیار، موضوع آینده پژوهی در علوم مختلف، هرچند از سابقه ی دیرینه ای برخوردار می باشد، اما در چند دهه ی اخیر به طور جدی ذهن پژوهش گران و محققان آکادمیک را به خود مشغول ساخته است. اندیشمندان علوم مختلف به دنبال ترسیم آینده با استفاده از دانش تخصصی خود می باشند. در این میان مورخان نیز، با توجه به ماهیت و ظرفیت علم تاریخ، با علاقه و انگیزه ی مضاعفی این موضوع را در اولویت های پژوهشی خود قرار دادند. محققان تار »ادامه
+ چهارشنبه ۱۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۶
«تاریخ بیهق» ابن فندق و رمز جامعیت آن
دکتر سید ابوالقاسم فروزانی، پیش از این به هنگام معرفی کتاب تاریخ بخارای نرشخی، ویژگی‌های تاریخ‌های محلی و موارد‌ استفاده از آن مـنابع‌ یادآوری گردید.1اما کتاب تاریخ بیهق تألیف ابو الحسن‌ علی‌ بن زید بـیهقی‌(ابن‌ فندق)که در ایـنجا مـورد بررسی قرار می‌گیرد... »ادامه
+ یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۰
روضات الجنات فی اوصاف مدینه هرات
دکتر مهدی کیوان، کتاب ارزشمند‌،روضات الجنات فی‌ اوصاف‌ مـدینه‌ هرات تألیف معین الدیـن‌ مـحمد الزمجی الاسفزاری است.کتاب‌ در دو جلد مستقل از هم با دو مصحح،در دو تاریخ،با فاصلهء قریب به سی سال به زیور طبع رسید‌... »ادامه
+ شنبه ۸ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۵۲
رساله طریق قسمت آب قلب‌ اثری ارشمند در زمینه جغرافیای تاریخی از دورهء تیموری‌
حکیمه امیری، رساله طریق قسمت آب قلب‌ نوشتهء‌ قاسم بن یوسف ابو‌ نصری‌ هـروی،از منابع تیموریان است.قـاسم بـن یوسف‌ از نویسندگان و شاعران ایرانی قرن دهم هجری و ساکن هرات بوده است.وی در مقدهء کتاب ارشاد الزراعهء خود می‌نویسد شبی در خواب دیدم‌ که شخصی می‌گوید خواجه عبد الله انصاری می‌فرماید... »ادامه
+ پنجشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۹:۴۴
تکوین و تحول جامعه هزاره و فراز و نشیب‌های آن در مناسبات با حکومت‌های ایران در دوره صفوی و قاجار
غلامحسین زرگری‌نژاد، هزارستان کـه‌ در‌ یـک‌ تـوصیف کلی،اکنون بر افغاستان مرکزی‌ اطلاق می‌شود،موطن پر جمعیت‌ترین قوم از اقوام افغانستان‌،یعنی‌ هزاره‌ها اسـت.این نام اگرچه نامی است با سابقهء تاریخی اندک،اما‌ به‌ یقین نـامی جدیدتر‌ از‌ افغانستان نیست... »ادامه
+ چهارشنبه ۵ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۳۷
نگاهی به کتاب مهاجمان سرحد: رویارویی نظامی انگلستان با سرداران بلوچ ایرانی
مجتبی تبریزنیا، با وجود آنکه تـاکنون مـطالب دست اول و تحقیقات بسیاری در زمینهء تحولات قرون اخیر ایران در اختیار پژوهندگان این عرصه‌ قرار گرفته اما سهم کتابهایی که به رویدادهای‌ مناطق حاشیه‌ای‌ کشور به ویژه سرحدات شرقی و جنوب شرقی کشور پرداخـته‌اند اندک است.بدون شک تحقیق در زمینهء روندها و رویدادهایی که‌ منجر و منتج به شکل‌گیری مرزهای کنونی کشور شدند،شناسایی‌ و برر... »ادامه
+ سه‌شنبه ۴ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۹
پژوهشی درباره سیستان شناسی مورخان ایرانی، از فرمانروایی صفویان تا برآمدن قاجاران
دکتر منصور صفت گل، تاریخ‌نگاری ایرانی،از روزگار صفویان ویژگی‌هایی یافت‌ که روش‌ و بینش آن‌ را‌ از روزگار پیش از آن مـتفاوت می‌کرد.با این هـمه،الگـوی‌ بنیادی گزارش‌های تاریخی با شیوه‌های پیش از آن همانندهایی‌ داشت.تاریخ‌نگاری ایرانی از روزگار صفویان تا هنگام اوج فرمانروایی‌ تمرکزگرای‌ آنان،از دیدگاه گزارش رویدادها،تمرکزگرا شد... »ادامه
+ دوشنبه ۳ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۲۳
سیری در تاریخ‌نگاری‌ محلی ایران
یعقوب آژند، از نحله‌های تاریخ‌نگاری در ایران،تاریخ‌نگاری محلی‌ است که بخصوص‌ پیش‌ از دودمان صفویان و نیز در دوره‌ قاجار از اعتنای ویژه مورخان برخوردار بود.این نوع‌ تاریخ‌نگاری از حس شهر وطنی و تفاخر بومی مایه می‌گرفت‌ و شـیوه زنـدگانی شهری را در‌ دل‌ تاریخ به تصویر می‌کشید. مشوق اصلی پدیداری تاریخ‌نگاری محلی،سلسله‌های‌ محلی و حکمرانان بومی آنها بود.گردآوری اطل... »ادامه
+ یکشنبه ۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۱۵