مقالات
از سنت به تجدد در نگاهی به آثار العجم
محمدرضا قلی‌زاده، قاجارها متأثر از اندیشه‌های‌ نوین غربی با تأسیس‌‌ مدرسهء‌ دار الفنون بـه مباحث و نشر آثار جـغرافیایی و تـاریخی توجه ویژه‌ای نشان دادند.در دورهء ناصر الدین‌ شاه،تاریخ نویسی محلی و منطقه‌ای برای فارس شکوه‌ و رونقی شایسته گرفت.آثار جعفری نوشتهء میرزا‌ جعفر خان خورموجی،فارسنامهء ناصری به قلم‌ میرزا حـسن فسایی،و در نهایت آثار العجم فرصت‌ شیرازی،هریک به ... »ادامه
+ دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۵۵
ارزیابی موقعیت اسماعیلیان فارس در فارسنامه ابن بلخی
علی رضائیان، کتاب فارسنامه بـلخی از تواریخ محلی مربوط به‌ اوایل قرن ششم هجری‌ قمری و نگاشته شده در‌ عصر‌ سـلطان‌ محمد سلجقی(511-498 هـ.ق)اسـت.نـویسنده فارسنامه‌ در مقدمهء کتاب هدف از نگارش آن را توصیف وضعیت‌ تاریخی و جغرافیایی فارس در جهت آگاه کردن سلطان‌ سلجوقی از موقعیت این‌ ایالت عنوان می‌کند... »ادامه
+ یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۲۷
مکاتیب قطب بن محیی کوشکناری لاری و تأثیر آن در تأسیس شهر قطب آباد
محمدباقر وثوقی، بـررسی تـحولات فکری و مذهبی قرن نهم هجری‌ در ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.شناخت‌ آثار و نوشته‌های متفکرین ایـن عصر و توجه به ویژگی‌های‌ مذهبی و فکری آنان می‌تواند راهگشای‌ بسیاری از پرسش‌های اساسی‌ بـاشد‌ که یکی از مهمترین آنـها،کـیفیت‌ تحول و نضج تفکر«شیعی»در دوره صفوی و زمینه‌های‌ تاریخی پذیرش اجتماعی آن است... »ادامه
+ شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۱
نامه‌هایی از قهستان
مسعود مرادی، قهستان یا قوهستان مـعرب‌ کوهستان است که به منطقه‌ کوهستانی جنوب خراسان‌ اطلاق‌ می‌شود.یاقوت حموی‌ در‌ مـعجم البلدان تحت کلمهء قـوهستان‌ سـرزمین‌هایی میان هرات،نهاوند، همدان و بروجرد را جزو این منطقه‌ می‌داند.او از قول بشاری،مرکز آنرا قائن و شهرهای آنرا تون، جنابذ(گناباد)و طبس عنات‌ (طبس‌ مسینا)و طبس تمر (طبس)و طریثیث(؟)ذکر می‌کند.در تعریف قـوهستان ... »ادامه
+ پنجشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۶:۱۱
تاریخ ملازاده
دکتر شهرام یوسفی‌فر، کتاب تاریخ ملازاده در شرح‌ برخی مزارات بخارا است‌. دربـارهء‌ مزارات شهرها، آثاری دیـگر نـیز در دست است.برخی از اهل فضل مقیم شهرهای مختلف جامعهء اسلامی،اقدام به تدوین کتاب‌هایی در شناسایی و معرفی مزارها و صاحبان معروف‌ آنها می‌نموده‌اند.مهمترین انگیزه‌ای‌ که ایشان را به تألیف چنین کتابهایی‌ برمی‌انگیخت ایـن بود که برخی از شهرهای بزرگ اسلامی،چون محل ت... »ادامه
+ چهارشنبه ۲۶ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۱۶
نفوس محال بجنورد و قلعه جات آن
علی کریمیان، در‌ واخـر دوره ناصر الدین شاه‌ کتابهای نفیسی در شرح شهرها،قرا و قصبات تالیف‌ یافته‌ که‌ بـر پایـه‌ مـدارک جغرافیایی مولفان قدیم و سفرنامه‌های گردشگران،همراهان‌ شاه در سفرنامه‌های او و بازرگانان‌ خارجی‌ تدوین یافته و متضمن‌ مطالبی اسـت که به عنوان منابع‌ دست اول این عصر‌ فوق العاده‌ اهمیت دارند‌... »ادامه
+ سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۹:۰۳
فردوس التواریخ
اشاره نویسنده:..مقاله‌ای را تحت عنوان بررسی کتاب‌ فردوس التواریخ برایتان ارسال می‌کنم‌ اگر مورد طـبع شما قرار گرفت در مجله برای اطلاع خوانندگان چاپ کنید‌.قابل‌ ذکر است تـاکنون‌ هیچ‌ نویسنده‌ای کتاب مـذکور را تـصحیح‌ نکرده و مقاله‌ای در شرح‌حال نویسنده نیز ننوشته است. نویسنده این سطور چون چند سالی است که زندگی بزرگان‌ بسطام را بررسی می‌کند و مقالاتی... »ادامه
+ دوشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۰۸:۵۴
تاریخ طوس او المشهدالرضا
ابراهیم بلوکی، دربارهء شهر مشهد با‌ توجه به اهمیت مـعنوی این‌ شهر برای شیعیان،علیرغم تلاش‌های بسیاری که انجام‌‌ گرفته تاکنون کار عـلمی‌ و مستند‌ تاریخی و جغرافیایی‌ کـه هـمهء زوایای حیات این شهر را پوشش بدهد،ارائه‌ نشده است.تا به امروز در دهها و شاید صدها کتاب چه‌ به صورت مستقل،و یا به صورت ضمنی و حاشیه‌ای‌‌ مطالبی در رابطه با این شهر مـهم به خوانندگان و علاقه‌من... »ادامه
+ یکشنبه ۲۳ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۳:۴۵
الحلقة الاولی من تاریخ نیسابور المنتخب من السیاق
نادره جلالی، نـیشابور،یـکی از چهار شهر بزرگ خراسان،در طول تاریخ همواره حوادث گوناگونی را به چشم دیده و فراز و نشیب‌های بسیاری را از سر گذرانده است.بنای‌ اصلی این شهر را به شاهپور بابکان نسبت می‌دهند. مشهور است شاهپور در خـراسان پادشاهی تورانی به نام پهلیزک(پالزهاک،پالچیهاک)را شکست داد و کشت و در آن مکان شهر نیوه شاهپور‌(کار‌ نیک)را بنیان نهاد.چون دگرباره آسیب ف... »ادامه
+ شنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۴:۳۳
تاریخ نیشابور
اکرم صفایی، به دلیـل موقعیت ممتاز و درخشان نیشابور در شرق مملکت‌ اسلامی در طی‌ سده‌های نخست هجری و نقش‌ مـحوری‌ این‌ شهر در تحولات سـیاسی،اجـتماعی،اقتصادی و فرهنگی منطقه، چندان خلاف انتظار نمی‌نماید که در اکثر منابع این دوره،نام‌ و نشانی از آن بیابیم.منابعی که در آنها از نیشابور سخن‌ به میان آمده قابل تقسیم‌ به چهار دستهء عمده‌اند اما از آنجا کـه حوزهء بحث این... »ادامه
+ آدینه ۲۱ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۲۹