مکاتیب قطب بن محیی کوشکناری لاری و تأثیر آن در تأسیس شهر قطب آباد
مکاتیب قطب بن محیی کوشکناری لاری و تأثیر آن در تأسیس شهر قطب آباد
بـررسی تـحولات فکری و مذهبی قرن نهم هجری‌ در ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.شناخت‌ آثار و نوشته‌های متفکرین ایـن عصر و توجه به ویژگی‌های‌ مذهبی و فکری آنان می‌تواند راهگشای‌ بسیاری از پرسش‌های اساسی‌ بـاشد‌ که یکی از مهمترین آنـها،کـیفیت‌ تحول و نضج تفکر«شیعی»در دوره صفوی و زمینه‌های‌ تاریخی پذیرش اجتماعی آن است...
منبع: ​​​​کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
نگارنده: محمدباقر وثوقی
نگارش: فروردین ۱۳۹۴
بـررسی تـحولات فکری و مذهبی قرن نهم هجری‌ در ایران از اهمیت بسیاری برخوردار است.شناخت‌ آثار و نوشته‌های متفکرین ایـن عصر و توجه به ویژگی‌های‌ مذهبی و فکری آنان می‌تواند راهگشای‌ بسیاری از پرسش‌های اساسی‌ بـاشد‌ که یکی از مهمترین آنـها،کـیفیت‌ تحول و نضج تفکر«شیعی»در دوره صفوی و زمینه‌های‌ تاریخی پذیرش اجتماعی آن است.در این راستا و برای‌ دستیابی به تحلیلی شایسته،بررسی همه جانبه کلیه‌ آثار و مکتوبات ادبی،دینی و تاریخی قرن نهم ضروری می‌نماید. مـتأسفانه تاکنون بسیاری از این آثار شناسانده نشده و اهمیت آنها برای عموم محققین روشن نشده است.
یکی از آثار مهم و کمتر شناخته‌ شده‌ نیمه دون قرن‌ نهم هجری،مجموعه مکاتبات و نامه‌های قطب الدین‌ محمد بـن مـحیی الدین کوشکناری لاری است.شخصیت، آثار و اقدامات او با همه اهمیتی که در تحولات فکری‌ ایالت فارس‌ دارد‌ تاکنون ناشناخته مانده است و اطلاع از زندگی او منحصر به مقاله کوتاه و عالمانه‌ای است که‌ علامه محمد قـزوینی نـوشته و بعدها در مجله«یغما»1و سپس در مجموعه یادداشت‌های‌2ایشان به‌ چاپ‌ رسیده
مجموعه رسایل و مکاتیب قطب تاکنون سه بار به‌ چاپ رسیده است.اولین بار در سال 1337 هجری قمری‌ در«مطبعه احمدی»شـیراز و بـه ضمیمه کتاب اوصاف‌ المقربین‌3و پس‌ از‌ آن‌ یکصد و ده مکتوب او در‌ سال‌‌ 1339‌ خورشیدی و با عنوان مکاتیب فارسی عبد الله قطب شیرازی در «کتابخانه ابن سینا»4و آخرین چاپ آن توسط«خانقاه احمدی»با همکاری‌‌ «انتشارات‌ دانـشگاه‌ تـهران»در سـال 1356 خورشیدی با عنوان مکاتیب‌‌ عـبد‌ الله قـطب بـن محیی انجام پذیرفته است‌5که سیصد و پنجاه مکتوب‌ را شامل می‌شود.
همه این آثار بدون ذکر‌ شرح‌حال‌ نویسنده‌ به انجام رسیده و کـمترین‌ اطـلاعی از چـگونگی زندگانی و اقدامات او‌ قید نشده است.علاوه بر آنـ‌ هـر سه چاپ این اثر فاقد فهرست جامع اعلام و یا تقسیم‌بندی موضوعی‌‌ و یا‌ محتوایی‌ نامه‌هاست و همین امر دشواری‌های بسیاری را بـرای‌ خـوانندگان بـه وجود می‌آورد‌.
از‌ آنجا که زندگانی و اقدامات عبد الله قطب بن مـحیی تاکنون به خوبی‌
شناخته نشده و تفکر و اندیشه‌ مذهبی‌ و سیاسی‌ او در ارتباط با تحولات عصر وی به دقت مورد ارزیابی قـرار‌ نـگرفته‌ اسـت‌ در این مقاله به معرفی زندگانی،اقدامات‌ و جایگاه فکری قطب براساس آثـار قـلمی او‌ و معاصرینش‌ پرداخته‌ می‌شود.
برای مطالعه این مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید
+ شنبه ۲۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۲:۲۱
نظرات
علی جلالی
علی جلالی، بسیار عالی بود. ممنون از شما
چهارشنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۴ ساعت ۱۷:۴۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: