دکتر عبدالمهدی رجایی

دکتری: تاریخ محلی دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران اسلامی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۸
کارشناسی: زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، ۱۳۷۵
دکتر عبدالمهدی رجائی از کتابداران پژوهشگر در عرصه تاریخ، اسناد، مطبوعات می باشد که اخیرا در حوزه گردشگری نیز ورود نموده است. او دانش آموخته دانشگاه اصفهان است و مدرک دکترای تاریخ محلی خود را از این دانشگاه در سال 1392 اخذ نمود. از ایشان تا کنون 17 عنوان کتاب و شصت مقاله انتشار یافته است. او که از کتابداران دانشگاه اصفهان می باشد، معتقد است در درجه اول یک کتابدار باید خود یک کتابشناس خوب باشد. آگاهی نسبت به منابع و شناخت ظرفیت آنها و سپس استفاده از منابع برای نشان دادن کاربرد آنها در پژوهش های تاریخی سرلوحه کار ایشان بوده است.
 »ادامه
+ پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۴۶
تاریخ اجتماعی اصفهان در دهه چهل و پنجاه از نگاه طنز نوروز جمشاد
تاریخ اجتماعی را فقط از طریق بیان روایات و وقایع تاریخی یا مصاحبه فعال نمی توان دریافت. شاید به دلیل گستردگی حوزه تاریخ اجتماعی است که ما از میان مطالب طنز روزنامه های اصفهان در دهه چهل و پنجاه به دنبال درک تاریخ اجتماعی آن روزگار بر آمده ایم. پس دست به دامن یکی از طنز پردازان اصفهان در آن روزگار شده ایم. آری شخصی به نام نوروز جمشاد ( زاده 1303 ) که شغل معلمی داشت، اهل قلم و نوشتن هم بود. او علاوه بر کتاب هایی که درحوزه بازی ها و فولکور اصفهان نوشته است، در مطبوعات آن روزگار نیز مطالب طنزی قلمی می‌کرد. نوشته هایی که علاوه بر تلخند، تصویرهایی از زندگی اجتماعی آن روزگار اصفهان را از خلال آن می‌توان دریافت. این حوزه ها بر اساس تقسیم بندی کتاب به هفت طبقه تقسیم شده اند: فصل اول: نظری به همه جا / فصل دوم:رفتارها و تیپ های اجتماعی / فصل سوم: زن و خانواده / فصل چهارم: نقد نظام اداری / فصل پنجم : مدیریت شهری / فصل ششم : حمل و نقل و فرهنگ رانندگی / فصل هفتم : بازار و اصناف . صاحب این قلم که در حوزه تاریخ اجتماعی اصفهان دارای چندین اثر می‌باشد، تصمیم گرفت به بازنویسی، تقسیم بندی و ارائه نوشته های نوروز جمشاد بپردازد. به همین خاطر مطالب درج شده از وی در روزنامه های آن دوران بازنویسی شده و در کتاب «تاریخ اجتماعی اصفهان در دهه چهل و پنجاه» گرد آمدند.
 »ادامه
+ پنجشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۲ ساعت ۰۹:۲۲
ازمکتبخانه تا دانشگاه
وقـــتــــی پیـران قـوم راه رفتـه را بـرای مـا بازمیگویند، از زندگی و روزگار گذشته سخن میگوینـد، از اینکـه مـردم عـادی کوچـه و بـازار چگونه متولد می‌شـدند، می‌زیسـتند و می‌مردنـد، شـاید هیـچ داسـتانی شـیرین تر از آن نباشـد کـه خـود نـه داسـتان، بلکـه سرگذشـت پـدران مـا بـوده اسـت »ادامه
+ چهارشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۹ ساعت ۱۱:۵۰
شاعری مدفون در اصفهان
کمـال الدیـن اسـماعیل از شـاعران بـزرگ قــرن ششــم و اوایــل قــرن هفتــم اســت. دیــوان او بارهــا بــه چــاپ رســیده اســت امـا قسـمت تراژیـک زندگـی او ایـن اسـت کــه ایــن انســان واله و خردمنــد در ســال 635 ق زمانــی کــه قــوم خونخــوار مغـول بـه اصفهـان حملـه کـرده بـود، بـه دسـت آنـان کشـته شـد. در واقـع او نمـاد مظلومیــت مــردم اصفهــان در مقابــل قومـی اسـت کـه تـا دنـدان مسـلح بودند.
 »ادامه
+ شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۴۹
تاریخچه بیمارستان خورشید
اولیـن بیمارسـتان مـدرن اصفهـان در دوران معاصر بیمارستانی بود که توسط هیئـت مسـیحی برپـا شـده بـود. ایـن بیمارسـتان را مرسـلین یـا بیمارسـتان انگلیسـیها می گفتنـد(br).  »ادامه
+ چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ ساعت ۰۹:۲۲
مطالب پیشین

سینماهای چهارباغ اصفهان، چهارشنبه ۹ مهر ۱۳۹۹

چند تصویر از تاریخ اجتماعی چهارباغ، پنجشنبه ۶ شهریور ۱۳۹۹

لطیفه‌های مردم شناسی(2)، چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷

خطری که از سر میدان نقش جهان گذشت، سه‌شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵

محدودیت عکاسان و دردسر مورخان!، چهارشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۵

معرفی کتاب اصفهان در گذر زمان، چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

 
اطلاعات تماس
ایمیل: m1350323@gmail.com
مطالب