دکتر ولی‌الله مسیبی

تخصص: نویسنده و پژوهشگر تاریخ شفاهی
دکتری: دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
سردبیر : سردبیر پایگاه اینترنتی تاریخ محلی ایران
اخبارارسالی

تاریخ شفاهی ایرانیان، یکشنبه ۱۶ آبان ۱۴۰۰

تاریخ شفاهی، چهارشنبه ۱۷ مهر ۱۳۹۸

کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی، یکشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی، شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶

کارگاه آموزشی تاریخ شفاهی، شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۴

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mosayebigh@yahoo.com
مطالب