سمیه بختیاری

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ ایران اسلامی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۱
کارشناسی: کارشناسی تاریخ دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۸
اطلاعات تماس
ایمیل: sbakhtiari88@yahoo.com
مطالب
۳ مقاله / همه مقالات