تحلیل چالشهای اقتصادی و فرهنگی استقرار نظام مشروطه در کاشان
تحلیل چالشهای اقتصادی و فرهنگی استقرار نظام مشروطه در کاشان
این مقاله به بررسی چالش اقتصادی و چالش دینی که در کاشان بر سر راه ایجاد ساختار مشروطه وجود داشت، میپردازد. بستر اقتصادی کاشان میراثدار وضعیت نابسامان اقتصادی ایران دورة قاجار بود که پذیرش نظام نوین را با مشکل مواجه میکرد. جامعة کاشان در دورة قاجار جامعه ای ایستاست با عقاید سخت مذهبی که در آن مشروطه و نظام نوین پذیرش نداشت.
تحلیل چالشهای اقتصادی و فرهنگی استقرار نظام مشروطه در کاشان
فرستنده: دکتر سید محمود سادات
منبع: پژوهشنامه تاریخ های محلی ایران
نگارنده: سادات، دکتر سید محمود
نگارش: مهر ۱۳۹۶
این مقاله به بررسی چالش اقتصادی و چالش دینی که در کاشان بر سر راه ایجاد ساختار مشروطه وجود داشت، میپردازد. بستر اقتصادی کاشان میراثدار وضعیت نابسامان اقتصادی ایران دورة قاجار بود که پذیرش نظام نوین را با مشکل مواجه میکرد. جامعة کاشان در دورة قاجار جامعه ای ایستاست با عقاید سخت مذهبی که در آن مشروطه و نظام نوین پذیرش نداشت.
نوشتن دو رساله کلمات انجمن و رسالة انصافیه در جهت تطبیق دادن مشروطه با اسلام جهت متقاعد کردن جامعه به پذیرش نظام نوین صورت گرفت. این پژوهش با استفاده از اسناد،نسخ خطی و منابع اصلی به دنبال آیا وضعیت اقتصادی و فرهنگی « آزمون این فرضیه است که کاشان در دورة قاجار بر پذیرش مشروطه در کاشان تأثیریافته های این پژوهش نشان میدهد که وضعیت .»؟ داشته است اقتصادی نابسامان کاشان در دورة قاجار، چالش بزرگی بر سر راه پذیرش نظام جدید بود. وضعیت فرهنگی شهر و ساختار ایستای آن، چالش فرهنگی استقرار نظام نوین بود. نوشتن رساله انصافیه، برای اثبات انطباق مشروطه با اسلام، در جهت کمک به استقرار نظام نوین در کاشان ارزیابی می شود.
+ شنبه ۱ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۱۷
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: