معین التجار بوشهری و دست اندازی به اراضی شولستان
معین التجار بوشهری و دست اندازی به اراضی شولستان
هدف: هدف از این تحقیق بررسی نقش معین التجار بوشهری در​ ​تثبیت مالکیت خود به اراضی شولستان یا شهرستان ممسنی است...
معین التجار بوشهری و دست اندازی به اراضی شولستان
فرستنده: عارف اسحاقی
نگارنده: عارف اسحاقی
نگارش: خرداد ۱۳۹۴
هدف: هدف از این تحقیق بررسی نقش معین التجار بوشهری در ​تثبیت مالکیت خود به اراضی شولستان یا شهرستان ممسنی است. ​ ​ روش /رویکرد پژوهش: در این تحقیق به روش تحلیلی با استناد به ​ ​ منابع و اسناد کتابخانه ای و آرشیوی به توصیف و استنتاج موضوع ​ ​ پرداخته شده است. ​ ​ یافت هها و نتایج: یافت هها نشان م یدهد در عهد سلطنت ​ ​ مظفرالدی نشاه تحت تاثیر عوامل متعددی همچون نیاز مالی ​ ​ حکومت قاجار، فقدان منابع مالی مناسب، ناسازگاری حکومت قاجارها با ایلات لُر ممسنی، فساد ​​ اداری و مالی گسترده، و نفوذ ​ ​ افراد وابسته به بیگانگان در دربار حکومتی باعث شد که اراضی ​ ​ شولستان به معین التجار بوشهری که تحت حمایت انگلیسی ها ​ ​ بود؛ واگذار گردد.
برای مطالعه این مطلب فایل پیوست را دانلود نمایید.
+ پنجشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۱۸:۳۴
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: