فرمانگذاری خالصجات در اصفهان در دوره ناصرالدین شاه ( تبدیل زمین های دولتی به اربابی به طور مشروط)
فرمانگذاری خالصجات در اصفهان در دوره ناصرالدین شاه ( تبدیل زمین های دولتی به اربابی به طور مشروط)
اعطای امتیازات به خارجیان و ایرانیان، از ویژگی های اقتصادی دوره ناصرالدین شاه می باشد. او، پس از شکست در اعطای امتیازات به خارجیان و مسدود شدن راه های کسب درآمد برای خزانه اش، اقدام به فروش خالصجات به طبقات ممتاز و اشرافی جامعه کرد. شاید طبق تاکیدات شاه، هدف از اعطای خالصجات، بهکرد وضع کشاورزی و ترقی کشور بوده است...
فرمانگذاری خالصجات در اصفهان در دوره ناصرالدین شاه ( تبدیل زمین های دولتی به اربابی به طور مشروط)
فرستنده: دکتر مولود ستوده
منبع: گنجینه اسناد
نگارنده: دکتر مرتضی دهقان نژاد و مولود ستوده
نگارش: آبان ۱۳۹۲
چکیده:
اعطای امتیازات به خارجیان و ایرانیان، از ویژگی های اقتصادی دوره ناصرالدین شاه می باشد. او، پس از شکست در اعطای امتیازات به خارجیان و مسدود شدن راه های کسب درآمد برای خزانه اش، اقدام به فروش خالصجات به طبقات ممتاز و اشرافی جامعه کرد. شاید طبق تاکیدات شاه، هدف از اعطای خالصجات، بهکرد وضع کشاورزی و ترقی کشور بوده است، اما دستاندرکاران محلی اقتصاد ایران، باعث شدند تا شرایط به نفع آنان رقم بخورد. اصفهان، پایتخت صفویان از لحاظ زمین های خالصه، منبعی سرشار برای اصلاحات کشاورزی به شمار می آمد و درآمد آن، نقش بسزایی در نظام دیوانی اصفهان داشت. به همین دلیل این خالصجات برای دولت، متولیان امور دیوانی و متقاضیان خرید، درآمد هنگفتی داشت که باعث شد بر سر واگذاری خالصجات، میان رجال دیوانی و محلی مدت ها نزاع روی دهد و در نتیجه، مالکیت در اصفهان دچار آشفتگی شود.
+ پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۲ ساعت ۰۹:۳۱
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: