«تاریخ بیهق» ابن فندق و رمز جامعیت آن
«تاریخ بیهق» ابن فندق و رمز جامعیت آن
پیش از این به هنگام معرفی کتاب تاریخ بخارای نرشخی، ویژگی‌های تاریخ‌های محلی و موارد‌ استفاده از آن مـنابع‌ یادآوری گردید.1اما کتاب تاریخ بیهق تألیف ابو الحسن‌ علی‌ بن زید بـیهقی‌(ابن‌ فندق)که در ایـنجا مـورد بررسی قرار می‌گیرد...
منبع: ​​​​کتاب ماه تاریخ و جغرافیا
نگارنده: دکتر سید ابوالقاسم فروزانی
نگارش: فروردین ۱۳۹۴
پیش از این به هنگام معرفی کتاب تاریخ بخارای نرشخی، ویژگی‌های تاریخ‌های محلی و موارد‌ استفاده از آن مـنابع‌ یادآوری گردید.1اما کتاب تاریخ بیهق تألیف ابو الحسن‌ علی‌ بن زید بـیهقی‌(ابن‌ فندق)که در ایـنجا مـورد بررسی قرار می‌گیرد،هر چند به لحاظ عنوان در شمار تاریخ‌های محلی‌ محسوب می‌شود اما از نظر محتوا دارای جامعیتی است که‌ حدود آن را فراتر‌ از تواریخ محلی می‌نمایاند.به قول ملک‌ الشعراء بهار«تاریخ بـیهق یکی از کتب بسیار مفید و سودمند فارسی است که نظیرش از دو الی سه تجاوز نمی‌کند،چه از حیث سبک‌ و اسلوب‌ و چه از حیث ثقه بودن،و چه از حیث‌ پر بودن از مطالب تاریخی و ادبی و علمی بسیار مفید که در عـالم خـود بی‌نظیر است.»2
شاید شرحی کوتاه راجع به احوال مؤلف‌ تاریخ‌ بیهق و جایگاه علمی او پاسخی به این سؤال باشد که جامعیت محتوایی‌ تاریخ بیهق مولود چیست؟
برای مطالعه این مقاله فایل پیوست را دانلود نمایید
+ یکشنبه ۹ فروردین ۱۳۹۴ ساعت ۱۱:۴۰
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: