محمد افقری

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان
کارشناسی ارشد: تاریخ ایران دانشگاه پیام نور اصفهان، ۱۳۹۲
کارشناسی: مهندسی برق گرایش الکترونیک دانشگاه یزد، ۱۳۸۵
اطلاعات تماس
ایمیل: mohammad.afghari@gmail.com
مطالب