دکتر مرتضی نورائی

رتبه علمی: استاد
عضو هیئت علمی: گروه تاریخ دانشگاه اصفهان
دکتری: دانشگاه منچستر انگلستان، ۱۳۷۹
کارشناسی ارشد: دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۰
کارشناسی: دانشگاه اصفهان، ۱۳۶۷
روزنوشت‌ها

تاریخ جایگزین ، پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۲

 
اطلاعات تماس
ایمیل: mortezanouraei@yahoo.com
مطالب