احمد بوستانی

دکتری: دانشجوی دکتری تاریخ محلی دانشگاه اصفهان

تغییرات در جامعه

تغییرات در جامعه مک لاین گرین معتقد است که شگفتی ها ، تغییرات جامعه نیست ، بلکه معرفی یک جامعه با تکیه بر مسائلی چون ، نیازها ، اشتغال و ارج گذاشتن به اطلاعات و ارزش ها ، حقوق شهروندان و تاثیر محیط طبیعی و مصنوعی در تحقیقات تاریخی مهم تر از تغیراتت اجتماعی است.
پیوست‌ها
کنستانس مک لاین گرین (Constance Mclauglin Green)مورخ بخش اردینانس نیروی دریایی و بخش تاریخی ارتش آمریکا بود که به خاطر پژوهش ها و آثارش در تاریخ محلی شهرت دارد ، او مقاله ای را تحت عنوان Changes in thecommunity منتشر نمود . این مقاله در کتاب "Thepursit of Local History" که مجموعه ای از مقالات پیرامون تاریخ محلی است چاپ گردید.
بررسی اجمالی، همراه با نتایجی از مقاله کنستاین مک لاین گرین در ذیل ارائه می گردد. در ابتدا به نقش تاریخ محلی و کاربرد اطلاعات محلی در تغییر و تحولات جامعه می پردازد. و از مورخان محلی می خواهد که به وضعیت جوامع رسیدگی ، و طرحهای بزرگ برای تاریخ جامعه ارائه دهند. سپس ویژگی های متفاوت و تشابهات تاریخی و تغییرات جامعه را بیان می کند،‌و تغییرات جامعه را برابر با تاریخ می داند، به عقیده او برغم وجود عناصری ثابت در تغییرات جامعه، ریشه های متناقص و دو سویه دارند. در این باره به شرح بازدیدی از سازمان مورخان آمریکایی در شیکاگو ، و طرح شروع تحقیقات تاریخی از شهرهای بزرگ، برغم نگرانی از موقعیت جغرافیایی شهرها، می پردازد. فیلادلفیا ، از جمله شهرهایی بود که تغییرات و دگرگونی آن به عنوان نماد و مرکز فرضی دنیا ، در چهار دوره متفاوت به شرح زیر مورد بررسی و واکاوی قرار گرفته است.
الف) در دوره نخست ، ساکنان نخستین و سرمایه داران در مرکز شهر بودند .
ب)در دوره دوم ، شهر ترکیبی از طبقات مختلف اجتماعی است.
ج) دوره ای دیگر ، سرمایه داران از مرکز شهر خارج و به حاشیه می روند و فقرا به مرکز شهر می آیند. متناسب با این شرایط و تغییرات، موقعیت شهر هم دچار تغییر می شود. نخست مرکز تجارت و اقتصاد همراه با تولیدات صنعتی پایتخت سیاسی ایالات متحده آمریکا بوده است. سپس به شهری صنعتی با بیش از نیم میلیون جمعیت تبدیل می شود ، و سرانجام موقعیت آن در حد شهر ترانزیتی و بازار متنوع میوه پایین می آید. داده های آماری خود را پس از بررسی، با یکی از سال های بعد مقایسه، و از گروه های درون شهری و تمایلات آنان ایده ای را بیان می نماید.
د) آخرین دوره ، نشانی از ناهمگونی های اجتماعی در فیلادلفیا می باشد ، که اقوام و گروه های ایرلندی ، انگلیسی، ثروتمندان و فقرا در قسمت های مختلف شهر زندگی می کردند و دارای روش های مختلف زندگی و دسته بندی های تحریک آمیز بوده اند و به آن تحت عنوان همایش سیاه پوستان اشاره می کند. سرانجام ، نظریه ای را پیرامون تغییرات فوق العاده اجتماعی و کمک به افرادی که دنبال درک تغییرات جامعه هستند ارائه می نماید. اما معتقد است که شگفتی ها تغییرات جامعه نیست ، بلکه معرفی یک جامعه با تکیه بر مسائلی چون نیازها، اشتغال، استخدام و از همه مهم تر ، توجه و ارج گذاشتن به اطلاعات و ارزش ها و حقوق شهروندان و تاثیر محیط طبیعی و مصنوعی در تحقیقات تاریخی ، مهمتر از تغییرات جامعه است. او به تعریفی از جایگاه ایالت و ملت بزرگ ، تقسیمات و مرزبندی ها،‌علایق و هنر، خدمات عمومی و رابطه آنان با تاریخ سیاسی با تأکید بر دقت و تجزیه و تحلیل کیفی مسائل با افق های بلند پرداخته است. در بخش دیگری از این مقاله به تحقیقات جوانی پیرامون مقایسه سرشماری یک دهه آمریکا یعنی از سال 1860 تا 1870 که برغم محدودیت داده های ‌آماری ، کارهای خوبی انجام گرفته ، اشاره می کند. سپس به نقش و تاثیر سرشماری فدرال در تحقیقات تاریخ محلی و ارتباط آنان با جامعه می پردازد. در این باره سرشماری ایالت آلبانی را مورد بحث قرار می دهد که تمایز قابل توجهی میان ساکنان متنفذ و محله های عام بود و این نیاز به یک پژوهش عمیق دارد. علاوه بر سرشماری، اسناد مالیاتی، پرونده های بهداشت، وصیت نامه را به عنوان منابع برای کار مورخان و عتیقه شناسان معرفی می کند. زیرا معتقد است وقتی به بخش خاصی از یک شهر یا حومه یا منطقه علاقه داشته باشیم پژوهش عمیق تری انجام می گیرد. اما درباره مسائلی چون عقاید، نژاد پرستی، تفکر مردمی، قضاوت سخت است . و برای مراجعه کردن به نامه های شخصی و رسانه ها جمعی، روزنامه ها را منبع عمده تری برای این کار می داند، زیرا در نامه های شخصی عقاید به راحتی فاش می شود.
در پایان ضمن اشاره به کتاب تاریخچه روابط نژادی در واشنگتن،‌مباحثی پیرامون محدودیت منابع و به نوعی تاریخ در خدمت سلایق و حاکمیت آن دوره و نقش فناوری در تغییر و تحولات بیان شده است.
بنابراین نتایج بدست آمده در بررسی این مقاله عبارتند از:
1. نقش و اهمیت تاریخ در ابعاد مختلف بویژه نقشی که تاریخ محلی به عنوان بستر و زمینه ساز پژوهش فراهم می نماید.
2. حمایت از مورخان و تشویق آنان به نگارش تاریخ و احساس مسئولیت در قبال کشور و تاریخ آن
3. موقعیت طبقاتی هم مرکز و فراز و نشیب آنان که منجر به اختلافات و جابجایی طبقاتی می شود.
4. تنوع قومی با ناهمگونی های مختلف و چگونگی ارتباط آنان با مرکز و نظارت واحد بر آنان
5. تغییر و تحولات شهرها، بویژه زمانی که یک شهر از برجستگی هایی برخوردار است، و زمانی آن موقعیت را از دست می دهد.
6. ایجاد انگیزه و علاقه به پژوهش با تکیه بر تاریخ محلی، زیرا محدود کردن موضوع پژوهش منجر به تعمیق و ژرف اندیشی و سبب اعتبار بیشتر می شود.
7. تاریخ محلی واحدی مجزا نیست و نماد و معرف تاریخ ملی و حتی جهانی است.
8. تاریخ محلی به عنوان پایه ها و زمینه ساز تحولات اجتماعی است.
9. رابطه حکومت فدرال با تاریخ محلی و تاثیر متقابل آن در میان مردم و جوامع.
10. تقسیمات اداری براساس مکان، نژاد، جمعیت، علایق، رفاه، روابط سیاسی و .. در تاریخ محلی که از آن به عنوان محلیت تاریخ یاد شده است.
11. محدودیت منابع و عدم پاسخگویی امکانات در آن دوران و به نوعی تاریخ در خدمت حاکمیت و سلایق خاص
12. بیان ایده پردازی های جدید در تاریخ محلی و ارائه آن به جامعه.
13. تاکید بر روش علمی پژوهش و تجزیه و تحلیل مسائل به صورت کیفی با استفاده از فناوری روز.
14. استفاده از مشاوره مورخان محلی در جایگاه های مختلف حتی طرح سیاست های کلی
15. نقش و جایگاه صنف ها، حرفه ها و مهارت های مختلف در تاریخ محلی
+ یکشنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۳ ساعت ۱۰:۲۹
نظر شما
نام:
ایمیل : * نمایش داده نمی‌شود
نظر شما: